Regulamin rekrutacji

Opracowano na podstawie Rozporządzenia MKiS z dnia 7 września 1999 roku (Dz.U. z 1999r. Nr 85, poz. 943) w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych i statutu Niepublicznego Liceum Plastycznego przy PJWSTK.
Zasady rekrutacji zostały zatwierdzone przez radę pedagogiczną Niepublicznego Liceum Plastycznego przy PJWSTK.
§ 1
Zasady ogólne
 1. Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej Niepublicznego Liceum Plastycznego przy PJWSTK, zwanego dalej liceum, jest nieprzekroczenie siedemnastego roku życia oraz posiadanie świadectwa ukończenia gimnazjum.
 2. Rekrutacji dokonuje powołana przez dyrektora komisja kwalifikacyjna, zwana dalej komisją, której zadaniem jest przeprowadzenie procedury kwalifikacyjnej i ocena predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata.
 3. Komisja przeprowadza także procedurę kwalifikacyjna po rozpoczęciu roku szkolnego w przypadku przeniesienia kandydatów z innych szkół i kwalifikacji kandydatów do klasy wyższej niż pierwsza.
 4. Informacje dotyczące terminów rekrutacji są zawarte w harmonogramie rekrutacji sporządzonym przez Dyrektora szkoły. Harmonogram rekrutacji jest podany do publicznej wiadomości do końca roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym będzie przeprowadzona rekrutacja. O liczbie miejsc dla kandydatów decyduje założyciel szkoły.
 5. Kandydaci do klas pierwszych składają wymagane dokumenty w sekretariacie liceum zgodnie z harmonogramem rekrutacji.
§2
Procedura kwalifikacyjna
 1. Warunkiem rozpoczęcia procedury kwalifikacyjnej jest złożenie teczki z własnymi pracami plastycznymi i wymaganych dokumentów w terminie wynikającym z harmonogramu rekrutacji, o którym mowa w par.1, ust.2. Procedura kwalifikacyjna odbywa się w dwóch etapach.
 2. W pierwszym etapie, kandydat podchodzi do egzaminu praktycznego. Pozytywny wynik egzaminu praktycznego daje podstawy dopuszczenia do drugiego etapu kwalifikacji, która uwzględnia wyniki egzaminu gimnazjalnego, oceny z wybranych przedmiotów ze świadectwa gimnazjalnego i szczególne osiągnięcia uczniów wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 3. Egzamin praktyczny odbywa się w siedzibie liceum i polega na wykonaniu określoną techniką i w określonym czasie pracy plastycznej. Przeprowadza go, powołana przez dyrektora szkoły, komisja, zgodnie z protokołem kwalifikacyjnym, stanowiącym załącznik nr do niniejszych zasad rekrutacji. Egzamin praktyczny obejmuje wybrane zagadnienia z malarstwa i rysunku.
 4. W wyniku egzaminu praktycznego kandydat może uzyskać maksymalnie 50 pkt.
 5. Prace zrealizowane przez kandydatów w czasie egzaminu praktycznego podlegają ocenie komisji i stanowią dokumentację egzaminu wstępnego, przechowywaną w liceum przez okres 2 lat. Prace złożone w teczkach będą zwrócone kandydatom do zakończeniu procedury kwalifikacyjnej.
 6. Kandydat zdał egzamin praktyczny, jeżeli otrzymał co najmniej 20 pkt.
 7. W drugim etapie procesu kwalifikacji uczestniczą wyłącznie kandydaci, którzy zdali egzamin praktyczny.
 8. Kandydaci otrzymują punkty na podstawie dostarczonych kopii dokumentów za:
  • egzamin gimnazjalny część humanistyczna (max 50 pkt.)
  • oceny z wybranych przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum (max 50 pkt.)
   OCENA J. POLSKI J. NOWOŻYTNY HISTORIA
   6 20 15 15
   5 18 13 13
   4 13 10 10
   3 10 8 8
 9. O zakwalifikowaniu do liceum decyduje liczba uzyskanych punktów z obu etapów procesu kwalifikacji (max 150 pkt.)
 10. Kandydat może uzyskać dodatkowe punkty za udział w konkursach plastycznych i innych osiągnięć plastycznych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum. Suma tych punktów nie może przekraczać 50 punktów.
§3
Kwalifikacja do liceum
 1. O przyjęciu do liceum decyduje dyrektor szkoły na podstawie ilości punktów uzyskanych w procesie kwalifikacji przez poszczególnych kandydatów oraz zgodnie z liczbą miejsc dla kandydatów, ustaloną przez założyciela szkoły.
 2. Kandydaci przyjęci do liceum dostarczają oryginały świadectw ukończenia gimnazjum i oryginały zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego w terminie wynikającym z harmonogramu rekrutacji, o którym mowa w par. 1 ust.2 .
 3. Ostateczna lista przyjętych do szkoły ogłoszona zostanie nie później niż 15 lipca w budynku Liceum Plastycznego. O wyniku kandydat może także dowiadywać się telefonicznie.
 4. Odwołania dotyczące uchybień proceduralnych można składać na piśmie do dyrektora szkoły w terminie odwołania terminarz wynikającym z harmonogramu rekrutacji na dany rok szkolny.
 5. W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo ma osoba, która uzyskała wyższą ilość punktów na egzaminie praktycznym.
 6. W przypadku wycofania dokumentów, już po zakończeniu procesu rekrutacji, listę przyjętych uzupełnia się kandydatami z listy rezerwowej.
§4
Rekrutacja do klasy wyższej niż pierwsza
 1. W indywidualnych przypadkach kandydat do szkoły może ubiegać się o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza.
 2. Decyzję o przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż pierwsza podejmuje dyrektor szkoły na podstawie przeprowadzonej przez komisję procedury kwalifikacyjnej mającej na celu ustalenie predyspozycji i poziomu umiejętności odpowiadających programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty, godnie z protokołem kwalifikacyjnym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszych zasad rekrutacji, a także na podstawie przedstawionego przez kandydata świadectwa ukończenia odpowiedniej klasy szkoły, do której uczęszczał.
 3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przechodzenia ucznia z jednej szkoły artystycznej do innej tego samego typu i kierunku kształcenia, w trybie określonym w ust. 2.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uczeń może być przyjęty w ciągu roku szkolnego, w trybie określonym w ust. 2.
 5. Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w szkole, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane w czasie i według zasad ustalonych przez nauczycieli tych przedmiotów.