Rejestracja kandydatów

Rok szkolny 2013/2014
 1. Rejestracja kandydatów do Niepublicznego Liceum Plastycznego przy PJWSTK rozpoczyna się 7 maja 2012r.
 2. Kandydaci mogą zarejestrować się przy pomocy jednego z dwóch przedstawionych poniżej sposobów:
 3. Teczki z pracami plastycznymi należy składać w sekretariacie – Al.Jerozolimskie 107 w terminie 9.05 – 17.06. W uzasadnionych przypadkach, teczka może być dostarczona w dniu egzaminu praktycznego.
  Teczka powinna zawierać od 15 do 20 prac - rysunkowych i malarskich w formacie A3 lub A4, wykonanych w dowolnej technice(dopuszczalne techniki mieszane oraz wydruki prac komputerowych), mogą być także prace fotograficzne.
 4. Zgodnie z harmonogramem rekrutacji, kandydat powinien dostarczyć następujące dokumenty:
  • podanie o przyjęcie,
  • odpis świadectwa ukończenia gimnazjum,
  • odpis zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  • ksero legitymacji gimnazjalnej.
 5. W przypadku rejestracji online, w/w dokumenty będą przesłane w formie skanów; w przypadku zgłoszenia przy pomocy formularza rejestracyjnego, powinny być dostarczone osobiście do sekretariatu liceum lub przesłane pocztą
 6. Kandydat nabywa praw ucznia po:
  • dostarczeniu oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum;
  • wpłaceniu wpisowego;
  • podpisaniu kontraktu szkoła-rodzice/prawni opiekunowie.