Harmonogram rekrutacji - rok szkolny 2013/2014

06.05. – 21.06.
Kandydaci składają w sekretariacie szkoły teczki z pracami plastycznymi oraz podania o przyjęcie do Liceum podpisane przez Rodziców lub rejestrują się internetowo.
Teczka powinna zawierać 15-20 prac rysunkowych i malarskich w formacie A3 lub A4, wykonanych w dowolnej technice (dopuszczalne techniki mieszane oraz wydruk prac komputerowych), mogą być także prace fotograficzne. W teczce powinny znajdować się samodzielnie wykonane prace z natury oraz z wyobraźni.

24.06., godz.: 10:00 – 13:00
Egzamin praktyczny z rysunku i malarstwa, temat: martwa natura.
Praca wykonana w jednej z wymienionych technik:
  • rysunek (ołówek, węgiel, tusz)
  • praca malarska wykonana farbami (dowolna technika farb wodnych).
Materiały rysunkowe i malarskie kandydat przynosi we własnym zakresie, zapewniamy sztalugi i papier.

25.06., godz. 13:00
Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do Liceum i listy kandydatów rezerwowych w siedzibie Liceum.

25.06. – 02.07.
Kandydaci składają poświadczone przez gimnazjum kopie świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
02.07., godz.15.00
Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do Liceum i listy kandydatów rezerwowych w siedzibie Liceum.

02 – 08.07.
Składanie oryginałów dokumentów, wpłata wpisowego, podpisywanie kontraktów, ostateczna deklaracja II języka obcego.

08.07., godz. 15:00
Ogłoszenie przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną listy kandydatów przyjętych do Liceum i listy rezerwowej.
9.07. – 15.07.
Składanie oryginałów dokumentów, wpłata wpisowego, podpisywanie kontraktów, deklarowanie II języka dla kandydatów z listy rezerwowej.

15.07., godz.: 15:00
Ogłoszenie ostatecznych list uczniów przyjętych.

Jednocześnie, uprzejmie prosimy o składanie w/w dokumentów do sekretariatu liceum. Godziny pracy sekretariatu są umieszczone tutaj.